Санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын явц
Төсвийн байгууллага, албан тушаалтны шилэн дансны үйл ажиллагаанд дотоод хяналт тавих
Дууссан 100%
Бууцагаан сумын төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанд зөвлөн туслах
Дууссан 100%
Богд сумын ИТХурал
Дууссан 100%
Богд сумын ЗДТГазар
Дууссан 100%
Богд сумын ЭМТөв
Дууссан 100%
Богд сумын Сургууль
Дууссан 100%
Богд сумын Цэцэрлэг
Дууссан 100%
Богд сумын Соёлын төв
Дууссан 100%
Баянцагаан сумын ИТХурал
Дуусаагүй 50%
Баянцагаан сумын ЗДТГазар
Дуусаагүй 47%
Баянцагаан сумын ЭМТөв
Дуусаагүй 44%
Баянцагаан сумын Сургууль
Дуусаагүй 47%
Баянцагаан сумын Цэцэрлэг
Дуусаагүй 41%
Баянцагаан сумын Соёлын төв
Дуусаагүй 53%
Төсвийн байгууллага, албан тушаалтны шилэн дансны үйл ажиллагаанд дотоод хяналт тавих
Дууссан 100%
Сумдын Орон нутгийн хөгжлийн сан
Дуусаагүй 32%
Сумдын Хоршоог дэмжих сан
Дуусаагүй 52%
Баянхонгор сумын Хүүхдийн 16 цэцэрлэгийн хоол хүнсэнд дотоод аудит хийх
Дууссана 100%
Шилэн дансанд дотоод аудитыг хийх
Хийгдэж байгаа 66%
Баянбулаг сумын ЗДТГазар
Дууссан 100%
Баянбулаг сумын ИТХурал
Дууссан 100%
Баянбулаг сумын ЭМТөв
Дууссан 100%
Баянбулаг сумын Сургууль
Дууссан 100%
Баянбулаг сумын Цэцэрлэг
Дууссан 100%
Баянбулаг сумын Соёлын төв
Дууссан 100%
Баян-Өндөр сумын ИТХурал
Дууссан 100%
Баян-Өндөр сумын ЗДТГазар
Дууссан 100%
Баян-Өндөр сумын Эрүүл мэндийн төв
Дууссан 100%
Баян-Өндөр сумын Ерөнхий боловсролын сургууль
Дууссан 100%
Баян-Өндөр сумын Хүүхдийн цэцэрлэг
Дууссан 100%
Баян-Өндөр сумын Соёлын төв
Дууссан 100%
Аймгийн Татварын хэлтсийн санхүүгийн үйл ажиллагаа, татварын орлого
Дуусаагүй 50%
Төсвийн байгууллага, албан тушаалтны шилэн дансны үйл ажиллагаанд дотоод хяналт тавих
Дууссан 100%
Аймгийн Ахмадын хороо
Дуусаагүй 53%
Баянхонгор корапарици ОНӨХХК
Дуусаагүй 52%
Шинэжинст сумын ИТХурал
Дууссан 100%
Шинэжинст сумын ЗДТГазар
Дууссан 100%
Шинэжинст сумын ЭМТөв
Дууссан 100%
Шинэжинст сумын Сургууль
Дууссан 100%
Шинэжинст сумын Цэцэрлэг
Дууссан 100%
Шинэжинст сумын Соёлын төв
Дууссан 100%
Өлзийт сумын ИТХурал
Дууссан 100%
Өлзийт сумын ЗДТГазар
Дууссан 100%
Өлзийт сумын ЭМТөв
Дууссан 100%
Өлзийт сумын Сургууль
Дууссан 100%
Өлзийт сумын Цэцэрлэг
Дууссан 100%
Өлзийт сумын Соёлын төв
Дууссан 100%
Төсвийн байгууллага, албан тушаалтны шилэн дансны үйл ажиллагаанд дотоод хяналт тавих
Дуусаагүй 53%
Баацагаан сумын ИТХурал
Дуусаагүй 53%
Баацагаан сумын ЗДТГазар
Дуусаагүй 53%
Баацагаан сумын ЭМТөв
Дуусаагүй 53%
Баацагаан сумын Сургууль
Дуусаагүй 53%
Баацагаан сумын Цэцэрлэг
Дуусаагүй 53%
Баацагаан сумын Соёлын төв
Дуусаагүй 53%
Эрдэнэцогт сумын ИТХурал
Дууссан 100%
Эрдэнэцогт сумын ЗДТГазар
Дууссан 100%
Эрдэнэцогт сумын ЭМТөв
Дууссан 100%
Эрдэнэцогт сумын Сургууль
Дууссан 100%
Эрдэнэцогт сумын Цэцэрлэг
Дууссан 100%
Эрдэнэцогт сумын Соёлын төв
Дууссан 100%
Эрдэнэцогт сумын Соёлын төв
Дууссан 100%
Аймгийн Татварын хэлтсийн санхүүгийн үйл ажиллагаа, татварын орлого
Дуусаагүй 59%