САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ ДОТООД АУДИТ ХИЙХ 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Эрдэнэцогт сумын ИТХурал
Хийгдсэн 100%
Эрдэнэцогт сумын ЗДТГазар
Хийгдсэн 100%
Эрдэнэцогт сумын ЭМТөв
Хийгдсэн 100%
Эрдэнэцогт сумын Сургууль
Хийгдсэн 100%
Эрдэнэцогт сумын Цэцэрлэг
Хийгдсэн 100%
Эрдэнэцогт сумын Соёлын төв
Хийгдсэн 100%
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлтийн үе шат
Хийгдсэн 100%
Баянхонгор тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГазар
Хийгдсэн 100%
Хязгаарлалттай дүгнэлт авсан байгууллага зөвлөгөө өгөх
Хийгдсэн 100%
Хязгаарлалттай дүгнэлт авсан байгууллага зөвлөгөө өгөх
Хийгдсэн 100%
Хязгаарлалттай дүгнэлт авсан байгууллага зөвлөгөө өгөх
Хийгдсэн 100%
Хязгаарлалттай дүгнэлт авсан байгууллага зөвлөгөө өгөх
Хийгдсэн 100%
Бөмбөгөр сумын ЗДТГазар
Хийгдсэн 100%
Жинст сумын ЗДТГазарЗаг сумын ЗДТГазар
Хийгдсэн 100%
Өлзийт сумын ЗДТГазар
Хийгдсэн 100%
Эрдэнэцогт сумын ИТХурал
Хийгдсэн 100%
Эрдэнэцогт сумын ЗДТГазар
Хийгдсэн 100%
Эрдэнэцогт сумын ЭМТөв
Хийгдсэн 100%
Эрдэнэцогт сумын Сургууль
Хийгдсэн 100%
Эрдэнэцогт сумын Цэцэрлэг
Хийгдсэн 100%
Эрдэнэцогт сумын Соёлын төв
Хийгдсэн 100%
Жинст сумын ЗДТГазар
Хийгдсэн 100%